-

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2558

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560 

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561(ต่อ)