-

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

.ข่าว-ประชาสัมพันธ์.

คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน อบต.แม่กาษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

ประกาศ เรื่องจ้างเหมารถจัดเก็บขยะ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศ สถานที่สอบ และรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ดำเนินการให้บริการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลแม่กาษา

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เมืองฉอด เมืองนักอ่าน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) การบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2661

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2661

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กาษา ต้อนรับนักเรียนผู้สูงอายุจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561

มหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลแม่กาษา ครั้งที่ 11

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมป้องกันและควบคุมสภาพอากาศในพื้นที่อำเภอแม่สอด

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กาษา ทำบุญไหว้พระขอพรที่วัดประเทศพม่า

ตรวจสอบแปลงเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปีการผลิต 2560/2561 

ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา 

ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ

ประกาศ กำหนดการประชุมประชาคมชุมชนตำบล 

ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2561- 2564

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน

ประชุม คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมพิจารณาแผนงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่กาษา ปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแม่กาษา

ติดตามงาน 9101 (โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง) 

ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 9101.

ตรวจสอบและติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)(ต่อ) 

ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 

ประกาศเรื่องประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ 

ประกาศเรื่อง วัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น  ประจำปี 2560

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562)

รายงานการประชุมแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการชลประทานโครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่

ประกาศการชำระภาษีท้องที่ ประจำปี 2559 

1. แผนพัฒนาทองถิ่น

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. แผนการดำเนินงาน

4. แผนอัตรากำลังพนักงาน3ปี/พนักงาานจ้าง4ปี

5. แผนการจัดหาพัสดุ

6. ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

8. ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย

9. งบแสดงานะการเงิน

ชำระภาษีท้องที่ ประจำปี 2559

ประกาศเรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน ปี 2559 (31 ม.ค. 59) 

ข้อมูลศูนย์ประสานงานและคลีนิกนักลงทุนระดับตำบลแม่กาษา

รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ปีงบประมาณ 2559

มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2558-2562)

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกาศ การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนปี พ.ศ. 2558

วารสาร อบต.แม่กาษา ฉบับที่1/2558

การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา

คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 111

 

 จำนวนผู้เข้าชม(JV Counter)

วันนี้ 84
วานนี้217
สัปดาห์นี้ 811
สัปดาห์ที่แล้ว 752
เดือนนี้ 3435
เดือนที่แล้ว 6009
ทั้งปี 9748
Your IP: 34.229.97.16
Today: 2019-03-23 08:37:58
ออนไลน์1
Members: 0
Guest online: 1