-

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว.

น้ำตกแม่กาษา ม.2 

โคลนพุร้อน(โป่งคำราม) ม.6

น้ำพุร้อนแม่กาษา ม.11

ถ้ำเจ้าแม่อุษา ม.11